Mooie resultaten hebben we geboekt, na ruim zes jaar praktische realisaties van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op het boerenland van Limburg. Daar mogen we trots op zijn!

Als Coöperatie Natuurrijk Limburg, met zo’n 1300 deelnemende boeren en particuliere grondeigenaren, voeren wij onder meer de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2023-2028) uit. Via de regeling krijgen deelnemers professionele begeleiding en een vergoeding voor het uitvoeren van natuur- en landschapsbeheer op agrarische gronden. Hiermee leveren ze, naast het produceren van gezond voedsel, een waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

Wij staan aan het begin van de transitie naar een financieel rendabele, natuurinclusieve landbouw. Door bodem, water, landschap en biodiversiteit samen te pakken, kunnen boeren in hun kracht gezet worden naar een integraal duurzame bedrijfsvoering. In ons agrarisch collectief stimuleren leden en medewerkers elkaar om leefgebieden te creëren waarmee de gewenste soortendiversiteit terugkeert. Om daarin écht tot een ideale wisselwerking tussen natuur en landbouw te komen, pleiten wij voor een uitbreiding van het ANLb-areaal en budget: van 3 naar 10% van het Limburgs landbouwareaal. Wij denken niet alleen dat dit mogelijk is, we zijn er ook van overtuigd dat de successen die dán zichtbaar worden, velen zullen motiveren tot de overstap naar natuurinclusieve landbouw.

In dit magazine vertellen deelnemers, medewerkers en samenwerkingspartners over hun betrokkenheid, motivatie en enthousiasme voor het Limburgs agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Wij leren dagelijks met elkaar hoe we dit beheer steeds verder kunnen verbeteren. Op weg naar een natuurinclusieve landbouw. Doet u ook mee?

John Verhoijsen
Voorzitter bestuur Coöperatie Natuurrijk Limburg

Foto: Natuurrijk Limburg

Foto: Natuurrijk Limburg